İç Denetim Yönergesi Güncelleme Çalışmaları Tamamlandı.

21/07/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca hazırlanan ve İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 24.06.2021 tarih ve 34096589-010-388591 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İç Denetim Yönergesi Bakanlık Makamının 12.07.2021 tarihli onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Ek: